Verkoopsvoorwaarden

NL | FR

Algemene verkoopsvoorwaarden Quality Nuts bvba

Artikel 1: Definities

1. “Algemene Voorwaarden”: betekent deze algemene voorwaarden, toepasselijk op alle overeenkomsten tot verkoop aangegaan door Quality Nuts. Indien er een specifieke verkoopovereenkomst wordt aangegaan die afwijkende bepalingen bevat, dan hebben zulke afwijkende
bepalingen voorrang. Echter, voor het overige zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing blijven. “Quality Nuts”: Quality Nuts bvba met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Boutersemdreef 17B, en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0437.583.034.
2. “Klant”: de betrokken klant van Qualty Nuts bvba.
3. “Partij”: Quality Nuts bvba en de betrokken klant.
4. “Persoonsgegevens”: betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
5. “Werkdag“: betekent een normale werkdag (van maandag tot en met vrijdag), exclusief wettelijke feestdagen in België.

Artikel 2: Toepassingsgebied

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere handelsrelatie tussen Quality Nuts en de Klant. Door de aanvaarding van een offerte, de verkoopovereenkomst of de geleverde goederen of diensten, aanvaardt de Klant tevens de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
2. Alle verkopen, werken, leveringen en diensten van Quality Nuts geschieden onder de Algemene Voorwaarden. Zij maken integraal deel uit van een eventuele specifieke verkoopovereenkomst die met de Klant werd gesloten.
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn bovendien van toepassing met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, uitgaande van de Klant, en voor zover deze strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden van Quality Nuts.

Artikel 3: Offertes en levering

1. De offertes van Quality Nuts zijn steeds vrijblijvend en worden opgemaakt zonder enige verbintenis of verplichting van Quality Nuts. Offertes van Quality Nuts vervallen indien ze niet binnen de dertig (30) Kalenderdagen, vanaf wanneer ze aan de Klant worden bezorgd, door de Klant zijn aanvaard.
2. Het staat Quality Nuts geheel vrij om orders van de Klant al dan niet te accepteren. Quality Nuts behoudt zich het recht voor om na aanvaarding van een offerte alsnog af te zien van het betrokken order van de Klant.
3. De levertijden van Quality Nuts zijn indicatief en derhalve niet bindend. De Klant heeft dus geen enkel verhaal indien de levertermijn door Quality Nuts overschreden wordt, tenzij anders bedongen in een specifieke verkoopovereenkomst die tussen de Partijen werd afgesloten.
4. Zelfs indien het bindend karakter van de levertijden werd bedongen, is Quality Nuts gerechtigd om de leveringen op te schorten of te vertragen in geval van schaarste of gebrek aan grondstoffen of handelsgoederen, ongevallen en machinedefecten of elk ander geval van overmacht,
5. Levering van goederen gebeurt bij Quality Nuts, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak tussen Partijen.
6. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de Klant.
7. Quality Nuts heeft het recht om de goederen in gedeelten te leveren. In zulk geval zullen deze Algemene Voorwaarden en de eventuele specifieke verkoopovereenkomst op elke levering afzonderlijk van toepassing zijn. Quality Nuts is gerechtigd om de leveringen ook pro rato te factureren.
8. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer ze niet schriftelijk en aangetekend bij Quality Nuts toekomen binnen zeven (7) kalenderdagen na levering ervan bij de Klant.
9. Zijn de geleverde goederen gebrekkig, en heeft de Klant bovengenoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal Quality Nuts de gebrekkige zaak (laten) herstellen, vervangen, of een met de klacht overeenkomend bedrag crediteren, en zulks naar keuze van Quality Nuts.

Artikel 4: Betaling

1. De facturen van Quality Nuts zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel, netto zonder korting, ten laatste dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum. De Klant wordt geacht de (elektronische) factuur te aanvaarden, tenzij de Klant daartegen protesteert binnen een termijn van zeven (7) Werkdagen na ontvangst van de factuur.
2. Alle prijzen zijn exclusief BTW, verpakkingskosten en eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen zoals deze ten tijde van de levering gelden. Tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkwamen zijn de transport- en verzendingskosten met betrekking tot de goederen, en de verzekering van de goederen voor rekening van de Klant.
3. Quality Nuts behoudt zich het recht voor om iedere verdere levering stop te zetten, en onmiddellijk de betaling te eisen van de geleverde goederen, indien mocht blijken dat er concrete aanwijzingen zijn dat de Klant haar verbintenissen niet zal kunnen uitvoeren. De Klant heeft alsdan geen recht op schadevergoeding. Zulke concrete aanwijzingen kunnen bestaan in, zonder beperkt te zijn tot, het feit dat de Klant: (a) ondanks een ingebrekestelling van Quality Nuts, nalaat een schuld te voldoen; (b) in staat van faillissement is verklaard of het vrije beheer van zijn vermogen heeft verloren; (c) buitensporige termijnen vraagt voor de betaling van de door hem verschuldigde sommen; of (d) bij zijn schuldeisers algemeen uitstel van betaling aanvraagt.
4. Geleverde goederen blijven eigendom van Quality Nuts zolang de volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en schadevergoeding, door de Klant niet is geschied.
De Klant is van rechtswege in gebreke bij laattijdige of niet-volledige betaling, zodat een aanmaning niet nodig is. De Klant zal, niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud, alle mogelijke risico’s dragen met betrekking tot de goederen.
De Klant is gehouden om de geleverde goederen onder eigendomsvoorbehoud van Quality Nuts zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Quality Nuts te bewaren en deze te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s.
5. Bij gebrek aan tijdige betaling van een factuur door de Klant kan de uitvoering door Quality Nuts, mits eenvoudige kennisgeving, worden opgeschort, dan wel heeft Quality Nuts het recht om de overeenkomst met de Klant te
beëindigen en onmiddellijke betaling te vorderen van alle nog niet vervallen bedragen. Dit alles onverminderd het recht van Quality Nuts op schadevergoeding van de Klant.
6. Niet-betaling van een factuur door de Klant op de vastgestelde vervaldag brengt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest op, bepaald op basis van de wettelijke intrestvoet, verhoogd met 2% en dit tot op moment van volledige betaling.
7. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van elke factuur op de vervaldag wordt het bedrag van de factuur bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, verhoogd met 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 50 Euro en een maximum van 1.750 Euro, en zulks ook bij toekenning van termijnen van respijt.

Artikel 5: Aansprakelijkheidsbeperking

1. In geen geval zal Quality Nuts aansprakelijk zijn jegens de Klant voor enige indirecte, punitieve, speciale gevolgschade of vergelijkbare schade (met inbegrip van gederfde winst, verloren inkomsten, verloren zaken, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van klanten en contracten, verlies van goodwill, de kosten van de aanschaf van vervangende goederen of diensten, en reputatieschade) ongeacht of dergelijke schade zich manifesteert ten gevolge van nalatigheid, contractbreuk, niet-naleving van een wettelijke
plicht, een vordering van een derde of enige andere omstandigheid, het voorgaande doch slechts voor zover uitsluiting is toegestaan onder toepasselijke wetgeving. Elke Partij heeft de plicht om eventuele schade te beperken.
2. De Klant erkent en aanvaardt dat de huidige bepalingen inzake de beperking van de aansprakelijkheid een essentiële voorwaarde uitmaken voor de levering van de goederen en de diensten aangeboden door Quality Nuts en dat dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen van kracht blijven, zelfs bij beëindiging van de overeenkomst met de Klant (inclusief deze Algemene Voorwaarden), om welke reden dan ook.
3. De aansprakelijkheid van Quality Nuts is beperkt tot het mindere van (i) het bedrag daadwerkelijk gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekeraar, of (ii) het totale bedrag van de betrokken offerte of de betrokken levering aan de Klant. In geen geval zal Quality Nuts aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door daden van de Klant of door een derde.
4. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Quality Nuts komen te vervallen indien en voor zover de schade uitsluitend het gevolg is van opzet van Quality Nuts.

Artikel 6: Intellectuele Eigendom

Alle offertes, documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, bestekken, ontwerpen, etc., die door Quality Nuts aan de Klant worden verstrekt blijven eigendom van Quality Nuts. De Klant is derhalve niet gerechtigd deze documenten aan te wenden voor een ander doel dan
waarvoor deze aan de Klant ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 7: Ontbinding

Indien de Klant niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor de Klant uit de eventuele specifieke verkoopovereenkomst en/of uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeit, alsook in geval van faillissement,
opschorting van betaling, gerechtelijk of buitengerechtelijke reorganisatie van de Klant, vereffening, of stillegging van het bedrijf van de Klant, is Quality Nuts te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, om de overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel verdere uitvoering per direct op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van Quality Nuts op de Klant in die gevallen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8: Verwerking van Persoonsgegevens

Partijen komen overeen dat iedere Partij al zijn verplichtingen onder de toepasselijke regelgeving betreffende verwerking van Persoonsgegevens nakomt (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Onze privacy en cookie policy kan u lezen op onze website (https://www.qualitynuts.be/privacy-en-cookiebeleid/).

Artikel 9: Overmacht

1. Quality Nuts is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: elke omstandigheid buiten de wil of het toedoen van Quality Nuts, die de normale uitvoering van de
overeenkomst met de Klant verhindert of zodanig bemoeilijkt dat uitvoering redelijkerwijze niet van Quality Nuts kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door Quality Nuts ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemm-eringen en/of storingen in het verkeer, etc.
2. Onverminderd aan Partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide Partijen de bevoegdheid om de overeenkomst met de Klant te ontbinden voor het nog niet-uitgevoerde gedeelte daarvan nadat de overmachtssituatie één (1) maand heeft voortgeduurd, zonder dat Partijen tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden.

Artikel 10: Algemeen

1. Als enige bepaling van de Algemene Voorwaarden niet-afdwingbaar blijkt, zullen de andere bepalingen desondanks onverkort van kracht blijven. Elke Partij zal naar beste vermogen onmiddellijk en te goeder trouw een geldige vervangende bepaling onderhandelen met een identiek of gelijkaardig economisch gevolg.
2. De Klant is gehouden om adreswijzigingen terstond en schriftelijk te melden aan Quality Nuts. Wanneer Quality Nuts de goederen afleverde aan het laatst bekende adres van de Klant, worden deze goederen geacht te zijn ontvangen.
3. De eventueel specifieke overeenkomst met de Klant, de Algemene Voorwaarden en de relatie met de Klant in het algemeen worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Geschillen worden exclusief beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Quality Nuts gelegen is, doch zulks onverminderd eventueel toepasselijke bepalingen van dwingend recht.

 


Conditions de vente générales Quality Nuts Sarl

Article 1 : Définitions

6. « Conditions Générales » : signifie les présentes conditions générales, applicables à tous les contrats conclus par Quality Nuts. Si un contrat contenant des dérogations est conclu, ces dispositions seront prioritaires sur les autres. Pour le reste toutefois, les présentes Conditions Générales resteront d’application.
7. « Quality Nuts » : Quality Nuts Sarl avec siège social situé à 2240 Zandhoven, Boutersemdreef 17B et inscrite à la BCE sous le numéro 0437.583.034.
8. « Client » : le client concerné de Quality Nuts.
9. « Partie » : Quality Nuts et le client concerné.
10. « Données personnelles » : indique toutes les informations à propos d’une personne physique identifiée ou identifiable.
11. « Jour ouvrable » : signifie un jour normal de travail (du lundi au vendredi compris), exceptés les jours fériés en Belgique.

Article 2 : Champ d’application

4. Les présentes Conditions Générales s’appliquent à toute relation commerciale entre Quality Nuts et le Client. En acceptant une offre, le contrat de vente ou les biens ou services livrés, le Client accepte également l’application des Conditions Générales.
5. L’ensemble des ventes, travaux, fournitures et services de Quality Nuts se font selon les Conditions Générales. Elles font partie intégrante d’un éventuel contrat de vente spécifique conclu avec le Client.
6. Les présentes Conditions Générales sont en outre applicables excluant toutes les autres conditions générales émanant du Client, et pour autant qu’elles soient en contradiction avec les Conditions Générales de Quality Nuts.

Article 3 : Offres et livraisons

10. Les offres faites par Quality Nuts sont toujours non obligatoires et sont faites sans engagement ni obligation de la part de Quality Nuts. Les offres de Quality Nuts expirent lorsqu’elles ne sont pas acceptées par le Client endéans les trente (30) jours calendaires à partir de la date où elles ont été communiquées au Client ;
11. Quality Nuts est entièrement libre d’accepter ou non les commandes du Client. Quality Nuts se réserve le droit de renoncer à une commande d’un Client, même après avoir accepté la commande du Client en question.
12. Les délais de livraison de Quality Nutssont indicatifs et donc non contraignants. Le Client n’a donc aucun recours si Quality Nuts dépasse le délai de livraison, sauf stipulation contraire dans un contrat spécifique conclu entre les Parties.
13. Même si le caractère contraignant des délais de livraison a été stipulé dans le contrat, Quality Nuts a le droit de suspendre les livraisons ou de les retarder en cas de pénurie ou de manque de ressources ou de marchandises, en cas d’accidents et d’incidents techniques ou de tout autre cas de force majeure.
14. La livraison des marchandises se fait chez Quality Nuts, sauf convention contraire écrite entre les Parties.
15. Les marchandises sont transportées aux frais et risques du Client.
16. Quality Nuts a le droit d’effectuer des livraisons fractionnées. Dans ce cas, les présentes Conditions Générales et l’éventuel contrat de vente spécifique seront d’application sur chaque livraison indépendante. Quality Nuts a le droit de facturer les livraisons également prorata.
17. Des plaintes concernant les marchandises livrées ne peuvent être acceptées lorsqu’elles ne parviennent pas à Quality Nuts par écrit et sous pli recommandé endéans les sept (7) jours calendaires après leur livraison au Client.18. Si les articles livrés sont défectueux et le Client a pris en considération les règles de procédure susmentionnées, Quality Nuts réparera (ou fera réparer), remplacera (ou fera remplacer) l’article défectueux ou créditera un montant correspondant à la plainte, selon le choix de Quality Nuts.

Article 4 : Paiement

8. Les factures de Quality Nutssont payables à son siège social, nettes sans rabais, au plus tard (30) jours calendaires après la date de la facture. Le Client est censé accepter la facture (électronique), à moins que le Client ne s’y oppose endéans un délai de sept (7) jours ouvrables après la réception de la facture.
9. Tous les prix sont hors TVA, frais d’emballage et éventuels autres impôts et taxes dus, tels qu’ils sont de vigueur au moment de la livraison. À moins que les Parties n’en aient expressément convenu autrement, les frais de transport et d’envoi relatifs aux marchandises et l’assurance des marchandises sont facturables au Client.
10. Quality Nuts se réserve le droit de cesser les livraisons ultérieures, et d’exiger le paiement immédiat des marchandises livrées, s’il résultait par des indices concrets que le Client ne sera pas en mesure de respecter ses obligations. Le Client n’a dans ce cas droit à aucune indemnisation. De tels indices concrets peuvent, sans s’y limiter, résider dans le fait que le Client : (a) néglige de s’acquitter d’une dette, malgré une mise en demeure de la part de Quality Nuts ; (b) a été déclaré en faillite ou a perdu la libre gestion de son patrimoine ; (c) demande des délais excessifs pour le paiement des sommes redevables ; ou (d) a demandé à ses créanciers un report de paiement de ses dettes.
11. Les marchandises livrées restent la propriété de Quality Nuts aussi longtemps que le Client n’a pas procédé à leur paiement complet, compris les éventuels dommages et intérêts . Le Client est mis en demeure de plein droit en cas de paiement tardif ou en l’absence du paiement de la totalité, sans nécessité de mise en demeure. Malgré la réserve de propriété, le Client supportera tous les risques possibles par rapport aux marchandises. Le Client se doit de  conserver soigneusement les marchandises livrées sous réserve de propriété de Quality Nuts, de les conserver en tant que propriété identifiable de Quality Nuts et de les assurer contre tous les risques possibles.
12. À défaut de paiement d’une facture du Client dans les délais, Quality Nuts peut suspendre l’exécution de la commande, par simple notification, ou Quality Nuts a le plein droit de mettre fin au contrat avec le Client et d’exiger le paiement immédiat de tous les montants pas encore arrivés à échéance, sans préjudice du droit de Quality Nuts à l’indemnisation de la part du Client.
13. L’absence de paiement d’une facture de la part du Client à l’échéance fixée produit de plein droit et sans mise en demeure un intérêt, déterminé sur base du taux d’intérêt légal, augmenté de 2 %, et ce jusqu’au moment du paiement intégral.
14. En outre, en cas de non-paiement complet ou partiel à l’échéance de toute facture, en guise d’indemnisation forfaitaire, le montant de la facture est majoré, de plein droit et sans mise en demeure, de 10 % du montant total de la facture, avec un minimum de 50 euros et un maximum de 1.750 euros, même si des délais de grâce sont accordés.

Article 5 : Limitation de la responsabilité

5. En aucun cas Quality Nuts ne sera responsable vis-à-vis du Client d’un dommage indirect, punitif, spécial ou comparable (y compris le manque à gagner, la perte de recettes, la perte commerciale, la perte ou l’altération de
données, la perte de clients et de contrats, la perte de goodwill, les frais d’acquisition de marchandises ou de services de remplacement, et atteinte à la réputation), que ces dommages se manifestent suite à une négligence, une rupture de contrat, le non-respect d’une obligation légale, une demande d’un tiers ou de toute autre circonstance, tout ce qui précède pour autant que la législation d’application le permette. Chaque Partie a le devoir de limiter le dommage éventuel.
6. Le Client reconnaît et accepte que les dispositions présentes en matière de limitation de responsabilité constituent une condition essentielle à la livraison des marchandises et des services offerts par Quality Nuts et que ces limitations de responsabilité restent de vigueur même à la cessation du contrat avec le Client (y compris les présentes Conditions Générales) pour quelle raison que ce soit.
7. La responsabilité de Quality Nuts se limite au moins élevédu (i) montant réellement couvert par son assureur en responsabilité civile, ou (ii) au montant total de l’offre concernée ou de la livraison concernée au Client. Quality Nuts ne sera en aucun cas responsable des agissements d’un Client ou d’un tiers.
8. Les exclusions et limitations de responsabilité de Quality Nuts expirent si et pour autant que les dommages résultent exclusivement d’un comportement intentionnel de la part de Quality Nuts.

Article 6 : Propriété Intellectuelle

L’ensemble des offres, documents, dépliants pour la vente, images, dessins, devis, esquisses, etc., fournis par Quality Nuts au Client restent la propriété de Quality Nuts. Le Client n’a donc pas le droit d’utiliser ces documents pour un autre dessein que celui pour lequel ils ont été mis à disposition du Client.

Article 7 : Résiliation

Si le Client ne remplit pas, ne remplit pas convenablement ou ne remplit pas dans les délais, une obligation résultant d’un contrat de vente spécifique et/ou de les présentes Conditions Générales, tout comme en cas de faillite, de suspension de paiement, de réorganisation judiciaire ou extrajudiciaire du Client, de liquidation, ou d’arrêt de l’entreprise du client, il incombe de plein droit à Quality Nuts de choisir de résilier entièrement ou en partie le contrat avec le Client, ou de suspendre immédiatement son exécution ultérieure, sans aucune obligation d’indemnisation et sans préjudice des droits qui lui reviendront ultérieurement. Par ailleurs toutes les créances de Quality Nuts sur le Client seront dans ces cas immédiatement exigibles.

Article 8 : Traitement des Données personnelles

Les Parties s’accordent que chaque Partie respectera toutes ses obligations résultant de la réglementation en vigueur concernant le traitement des données personnelles (y compris mais sans s’y limiter le règlement 2016/679 du 27 avril 2016 concernant la protection des personnes physiques en matière de traitement des données personnelles et de libre circulation de ces données. Vous pouvez lire notre politique de la protection de vie privée et de cookies sur notre site Web (https ://www.qualitynuts.be/privacy-en-cookiebeleid/).

Article 9 : Force Majeure

3. Quality Nuts n’est pas responsable d’un retard, d’une absence de livraison ou d’une livraison erronée résultant directement ou indirectement d’un cas de force majeure. Par force majeure, l’on entend entre autres : toute circonstance indépendante de la volonté ou desagissements de Quality Nuts empêchant l’exécution normale du contrat avec le Client ou la compliquant à tel point qu’une exécution de la part de Quality Nuts ne peut raisonnablement être exigée, comme par ex. des grèves, maladie et/ou absentéisme excessif, manque de personnel, de ressources et/ou de matériel, mesures des autorités y compris des mesures d’importation et d’exportation, manquements du côté des tiers engagés par Quality Nuts (y compris les sous-raitants), défauts et/ou dommages aux moyens de production, entraves au trafic et/ou perturbations dans le trafic etc.
4. Sans préjudice des autres droits des Parties, la force majeure confère aux deux Parties le pouvoir de résilier le contrat avec le Client pour ce qui est la partie non encore exécutée lorsqu’ une situation de force majeure a perduré un (1) mois, sans que les Parties ne soient tenus à une indemnisation quelconque.

Article 10 : Généralités

4. Si une clause des Conditions Générales résulte ne pas être contraignante, les autres clauses n’en resteront pas moins intégralement en vigueur. Dans ce cas chaque Partie négociera sans délai, au mieux et de bonne foi un remplacement valable de la clause et de façon à ce que les conséquences économiques soient identiques ou semblables.
5. Le Client doit communiquer immédiatement et par écrit à Quality Nuts les changements d’adresse. Lorsque Quality Nuts livre les marchandises à la dernière adresse connue du Client, ces marchandises sont censées avoir été reçues.
6. L’éventuel contrat spécifique avec le Client, les Conditions Générales et la relation avec le Client en général sont régies par le droit belge, et excluent le Contrat de vente de Vienne. Les litiges seront exclusivement tranchés par les tribunaux de l’arrondissement judiciaire dans lequel le siège social de Quality Nuts est situé, sans préjudice toutefois des éventuelles dispositions impératives d’application.